VEDTEKTER

 

 

Vedtekter for

Braathens Senior klubb Sola

 

                                                                      § 1

 

NAVN

 

Braathens SAFE Seniorklubb Sola, ble stiftet  14. september 1988. I takt med selskapets navneforandring, er klubbens navn pr. 1.april 1998 forandret til:

 

Braathens Senior klubb Sola.

 

Etter at selskapet ble solgt og i sin helhet overtatt av SAS konsernet i 2002, vil klubbens navn fortsatt være det samme. Ved overtagelsen ble Seniorklubben tilsluttet SAS Club Norge, og vil årlig motta midler fra SAS konsernet.  Disse tilskudd vil revideres hvert år.

 

Klubbens adresse:

 

Braathens Senior klubb

            Postboks 243  

                   4097 Sola

           

                                                                    § 2

 

FORMÅL

 

Klubbens formål skal være å samle alle pensjonister som har vært ansatt i det tidligere Braathens SAFE/Braathens ASA frem til år 2002 i en klubb. (Se § 3 – Medlemskap.) Den skal være til gjensidig hjelp og støtte, fremme et godt samhold medlemmene imellom. Klubben skal fremme sine formål gjennom medlemsmøter, sammenkomster og andre tiltak som styret finner nyttig.

 

                                                                     § 3

 

MEDLEMSKAP

 

Tidligere fast ansatt personell i Braathens, frem til 1. januar 2002, kan ved pensjonsavgang søke om medlemskap i Seniorklubben.

Viser forøvrig til tillegg A.

 

Med pensjonsavgang menes alders-og førtidspensjonering. 

 

Etterlatte etter pensjonist i Braathens med medlemskap i Seniorklubben, kan søke om medlemskap etter ektefelles død.

Vedkommende må ha vært aktivt medlem i min. 5 år, før etterlatte kan søke om medlemskap.

 

Etterlatte som har vært medlem og senere meldt seg ut, kan ikke ved en senere anledning søke om nytt medlemskap i Seniorklubben.

 

Etterlatte har ikke stemmerett, men kan delta på de fleste av klubbens arrangement.

 

Når det gjelder de etterlattes adgang til medlemskap i klubben, opphører / utelukkes dette ved forandring i vedkommendes sivile status.

 

 

Nye medlemmer med pensjonsdato pr. 1.september, betaler ikke kontingent for inneværende år.

 

Etter vedtak i styret kan kontingenten for eldre medlemmer reduseres.

 

Hvis det ikke foreligger særskilt grunn, kan styret stryke medlemmer som ikke har betalt  den fastsatte kontingent de siste to år.

 

Tillegg A:

 

P.G.A. strukturendringer i selskapet, som ansatte uforskyldt er blitt berørt av, som for eksempel ved innskrenkninger, salg av Motorverkstedet i år 2000 og selskapet i sin helhet til SAS i år 2002, skal disse det gjelder ha anledning til å søke om medlemskap i Seniorklubben, hvis følgende betingelser er oppfylt: 

- Må minst ha hatt 25 års ansiennitet i Braathens SAFE/ Braathens ASA, ha nådd vanlig pensjonsalder innen 31.12–2011.

 

·        Tillegg A, vil ikke gjelde hvis vedkommende har sluttet i selskapet - Braathens ASA - etter eget ønske, før år 2000.

·        Etter 2011 opphører muligheten til å søke om medlemskap.

·        Nevnte regler skal overholdes, der hvor det er dissens, er styrets avgjørelse endelig.

 

Æresmedlemskap.

 

Årsmøtet vedtar at et medlem som har utført et spesielt godt arbeid for klubben gjennom mange år, kan utnevnes til æresmedlem.

 

Ethvert fullverdig medlem kan framsette et slikt forslag til Styret innen 31.12.

 

Styret kan innstille medlemmer til æresmedlem og kan avvise innkomne forslag før dette forelegges Årsmøtet.

Et æresmedlem får fritt evigvarende medlemskap i klubben.

Styret har anledning til å vedta gratis deltagelse for æresmedlemmet ved spesielle arrangement i klubbens regi.

 

                                                                      § 4

 

ÅRSMØTE

A.        Årsmøtet.

           

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år i februar måned. Beretning- og regnskapsåret følger kalenderåret.

 

Det skal ved innkalling til årsmøtet gis minst 14 - fjorten - dagers varsel.

 

Saksliste, årsberetning, og revidert regnskap vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være foreningen i hende senest 31. desember.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom minst 3 av de 5 valgte styremedlemmer forlanger det, eller når minst 1/3 av klubbens medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette.

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal kun være påført den/de saker som er årsaken til kravet for et slikt møte, og frist for innkallingen skal ikke være mindre enn 8 dager. 

           

B.        Årsmøtet behandler:

 

            -           Godkjenning av innkalling til Årsmøtet

            -           Valg av møteleder og referent

            -           Årsberetning

            -           Årsregnskap, budsjett - kommende år

            -           Innkomne forslag      

            -           Fastsettelse av kontingent

            -           Valg ifølge vedtektene

 

            Kun hovedmedlem har uttalelse- og stemmerett

 

C.        VALG

  
Klubben
 velger et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer etter følgende regler:

 

Kun medlemmer av klubben som har vært ansatt i selskapet er valgbare til styret. Valg perioden for leder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor skal være 2 år. Ved gjenvalg skal perioden normalt være 2 år, men et styremedlem kan gjenvelges for kun ett år. Det ideelle er at halvparten av styret står på valg hvert år.

 

Årsmøtet velger:                   Leder                          2 år

                                               Styremedlemmer        2 år

                                               Varamedlemmer         2 år

                                               Valgkomite 2 medl.     2 år 

                                                               Valg av revisor           2 år

 

                                                                     § 5

 

STYRET

 

Styret skal lede klubben i samsvar med formålsparagrafen, og etter de retningslinjer som blir trukket opp av årsmøtet. Styret skal til enhver tid være åpen for å gjennomføre nye tanker og ideer som kan styrke klubben. Styret kan ikke disponere slik at det påfører medlemmene økonomisk ansvar.

 

Beslutninger fattes ved alminnelig flertall blant de fem valgte styremedlemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

Ved konstituering av styret velger dette sin nestleder, sekretær og kasserer.

Nestleder skal avbelaste og overta lederens plikter/verv i dennes fravær. Varamenn skal  møte etter behov, hvis intet annet er bestemt av styret.

 

 § 6

 

Vedtektsendringer

 

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres etter vedtak i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

    

   § 7


Oppløsning

 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på årsmøtet med 2/3 av medlemmene tilstede og med 2/3 flertall. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig, innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor 2/3 av de fremmøtte kan beslutte oppløsning.

 

Her skal man også foreta et valg, av hva som skal gjøres med eventuelle gjenstående midler i klubben. Dette etter forslag fra det sittende styret

 

 

Revidert: 26.2.2014